Nature Dreams

Refik Anadol

10.02 – 27.08.23

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Kan en maskine

drømme?

hallucinere?

fantasere?

drømme?

Introduktion

Kunstig intelligens fylder mere og mere i vores hverdag. Når vi forbinder os med familie og venner på vores smartphone eller søger information og underholdning på internettet. Når vi får tilbudt en skræddersyet behandlingsplan på hospitalet eller lytter til klimaforskernes fremskrivning af menneskets påvirkning af naturen. Vi er konstant omgivet af kunstig intelligens, algoritmer og maskinlæring.

I lyset af, at maskiner begynder at kunne lære selvstændigt, stiller kunstneren Refik Anadol et afgørende spørgsmål: Kan de også drømme og fantasere? For at undersøge spørgsmålet, indgår Refik Anadol i et kreativt samarbejde med den kunstige intelligens. Han skaber algoritmer, som han fylder med millioner af data, som danner grundlaget for hans værker, og disse data omdanner den kunstige intelligens til de hallucinerende billeder, vi står overfor.

NATURE DREAMS er Refik Anadols første udstilling i Danmark. Her kan du opleve tre monumentale datainstallationer, der alle indeholder teknologi, som findes i vores hverdag. Anadol ser positivt på disse teknologier og håber, at når vi oplever, hvad den kunstige intelligens er i stand til, kan vi blive mere bevidste om perspektiverne i vores liv med kunstig intelligens – på godt og ondt.

Refik Anadol inviterer dig på en svimlende opdagelsesrejse ind i den kreative computers hjerne, hvor natur, teknologi og arkitektur smelter sammen i maskinskabte drømmebilleder.

Refik Anadol er født 1985 i Istanbul, og bor og arbejder i Los Angeles, USA.

REFIK ANADOL – NATURE DREAMS er første del af ARKENs treårige udstillingsrække NATURE FUTURE, hvor samtidskunstnere sætter fokus på menneskets forhold til kunst, natur og teknologi.

Udstillingen er støttet af

ARKENs udstillinger i 2023 er støttet af

MASKINHALLUCINATIONER: NATURDRØMME, 2021, Dataskulptur / Data sculpture, 20 min. loop. Værket er en spektakulær dataskulptur, der består af over 200 millioner offentligt tilgængelige naturbilleder. Ud fra disse data skaber en algoritme, som Refik Anadol har udviklet, nye billeder i en endeløs, abstrakt billedstrøm. Vi træder ind i et abstrakt univers, der eksisterer mellem det fysiske og det digitale. Kunstneren kalder det ”at drømme med maskiner”, når vi ved hjælp af kunstig intelligens bevæger os ud i grænselandet mellem menneske og maskine. For Anadol repræsenterer kunstig intelligens en mulighed for at opnå en dybere erkendelse. Han tillægger teknologien en æstetisk og sanselig dimension, der åbner for, at vi kan forestille os, hvordan samarbejder mellem menneske, natur og maskine kan se ud i fremtiden.

Arken: Nature_Future

Med udstillingsrækken NATURE FUTURE ønsker ARKEN at sætte fokus på menneskets forhold til natur og teknologi, både nu og i fremtiden. NATURE FUTURE skal udfolde sig som en række totalinstallationer skabt af højaktuelle, internationale samtidskunstnere. Formålet er at nytænke museets udstillingsformater ved at give plads til både kunstnerisk udvikling og eksperimenter med nye formater. Udstillingerne vil i så vid udstrækning, som det er muligt, blive produceret i Danmark og til museet, og vi søger således at minimere klimabelastning fra bl.a. internationale transporter.

Forholdet mellem menneske, natur og teknologi er et spørgsmål, som ikke bare trænger sig på i vores virkelighed her og nu, men som rækker langt ind i de kommende generationers liv. Hvad er ’natur’, og hvad er ’mennesket’ i en tid, hvor vi mennesker ikke bare indgår i naturens kredsløb men er direkte medskabere af det gennem vores videnskabelige og teknologiske landvindinger? Hvad er de etiske, æstetiske og klimamæssige konsekvenser af menneskets position i naturen og udvikling af teknologi? Og hvordan kan kunsten hjælpe os til at tænke, sanse og agere i dette felt?

I 2023, 2024 og 2025 ønsker ARKEN at bede én international kunstner om året udforske sådanne aktuelle spørgsmål ved at skabe en unik udstilling i museets lange, spektakulære Kunstakse. Her gives kunstnerne de ideelle rammer til at præsentere kunst, der både er teknologisk banebrydende, stærkt sanselig og i stor skala. Gennem mødet med samtidskunsten og dens interesse for aktuelle tematikker omkring natur og teknologi ønsker vi at tilbyde museets gæster en række kunstneriske oplevelser, der bibringer væsentlige perspektiver på aktuelle, tematikker og stimulerer en samtale om både nutidig og fremtidig sameksistens mellem menneske, natur og teknologi.

DANMARKS VINDE, 2023. 2-kanals projektion i realtid, Variable dimensioner. Værket Winds of Denmark er skabt specifikt til ARKENs arkitektur og viser digitale, æstetiske fortolkninger af vejret omkring ARKEN. En algoritme benytter datasæt bestående af målinger af vind- og vindstødshastigheder samt nedbør og lufttryk indsamlet fra vejrsensorer omkring museet. Disse data bliver omdannet til en projektion på ARKENs facade i realtid. Refik Anadol ønsker med Winds of Denmark at pege på, at vores verdensbillede bliver mere og mere digitalt forankret, og at grænserne mellem natur og teknologi udviskes. Ved at forbinde meteorologiske data, algoritmer og ARKENs arkitektur udvider Anadol den fysiske oplevelse af bygningen. Han skaber et bindeled mellem det materielle og immaterielle, der understreger museets placering i naturen og inviterer os til at forestille os alternative virkeligheder.

Nature Dreams

af Majken Overgaard

REFIK ANADOL – NATURE DREAMS er første del af ARKENs treårige udstillingsrække NATURE FUTURE, der gennem kunsten sætter fokus på menneskets forhold til natur og teknologi, både nu og i fremtiden. Refik Anadol indleder med sine monumentale værker, hvor han forbinder data, kunstig intelligens og klassiske kunstgenrer som maleri og skulptur via sin unikke kunstneriske metode. Han har udviklet betegnelserne datamaleri og dataskulptur og skaber således nye hybride formater, hvor den teknologi, der former vores dagligdag, bliver genstand for nye kunstneriske eksperimenter og undersøgelser.

I Anadols værker er det maskinen, der repræsenterer menneskets mulighed for at opnå en dybere erkendelse. Her tillægges maskinen en ny æstetisk, sanselig og endda åndelig dimension.

At drømme med maskinen

Den teknologiske udvikling har altid haft følgeskab af det paradoks, at vi på én gang elsker og frygter det, som vi selv skaber. Lige siden udviklingen for alvor tog fart i 1800-tallet, har teknologien været arnested for både vores utopiske og dystopiske forestillinger om fremtiden. Refik Anadols tanker om fremtiden hører til de første; han er fascineret af maskiner og de verdener, vi mennesker kan skabe med dem. I forskellige interviews har han fortalt, hvordan han skaber kunst i samarbejde med maskinen; han kalder det at drømme med maskiner. Som barn spillede han computerspil og blev hurtigt opslugt af at være i de fortællinger, som han blev ført igennem via software og skærme. Senere begyndte han selv at studere maskiner og at kombinere sin unikke forståelse af maskiner og data med nye muligheder for at udtrykke sig med software. Han anskuer det som et samarbejde, en unik sammensmeltning mellem ham som kunstner og de muligheder, maskinen rummer. Man kan gå så vidt som til at kalde Refik Anadol for en maskinromantiker. Romantiske forfattere og malere ønskede i 1800-tallet at give os en fornemmelse af det store uforståelige fænomen, som naturen repræsenterer; naturens guddommelige kraft. De ville skabe følelsen hos beskueren af at være en del af denne større sammenhæng.

I Anadols værker er det maskinen, der repræsenterer menneskets mulighed for at opnå en dybere erkendelse. Her tillægges maskinen en ny æstetisk, sanselig og endda åndelig dimension. Anadol er det samme for maskinen, som den romantiske maler Caspar David Friedrich var for skoven, bjerget og alle de steder, hvor mennesket kunne lade sig opsluge og forvandle af naturen. Anadol sætter maskinen i naturens sted og lader os få et glimt af, hvad vi kan opnå af indsigt og transformation, hvis vi begiver os ud i at drømme med maskiner.

Nature Dreams, 2021, © Refik Anadol Studio

For kunstnere som Refik Anadol er det væsentlige at undersøge de unikke muligheder, der ligger i samarbejdet mellem kunstig og menneskelig intelligens

Algoritmens tidsalder

Udstillingen giver os en kunstnerisk oplevelse af den tidsalder, som vi står på tærsklen til; algoritmens tidsalder. Mennesker har udviklet det, der med en samlende betegnelse kaldes kunstig intelligens. ARKENs visning af Anadols værker er højaktuel, fordi det seneste år har budt på landvindinger inden for kunstig intelligens og billeddannelse; med Midjourney, DALL-E og Stable Diffusion har vi fået systemer, der kan omdanne tekst til billede. Disse nye muligheder har ført til mange diskussioner om, hvad dette betyder for kunsten nu og i fremtiden, for hvis alle har mulighed for at generere komplekse billeder via en maskine, hvad er fremtiden så for kunsten og kunstnerne?

Lignende diskussioner havde man, da fotografiet blev opfundet. Kunne man kalde et fotografi for kunst, hvis det eneste, der kræves for frembringelse, er at trykke på en knap? Den diskussion er vi for længst forbi; ikke alle fotos er kunst. På samme måde er ikke alle billeder, der genereres ved hjælp af algoritmer, kunst. Det vil uden tvivl blive vanskeligt fremover at skelne mellem, hvad der er skabt af et menneske og en computer, men Anadols værker viser os, hvor fremtidens kunstneriske udforskninger ligger, nemlig i undersøgelsen af samspillet mellem mennesket og maskinen.

I romantikken blev naturen som motiv ofte en spejling af menneskets følelser, et billedligt udtryk for menneskets tilstand. I algoritmens tidsalder kan vi spørge, hvad vi lærer om menneskelig intelligens ved at spejle os i maskinen. Kunstig intelligens har sine rødder i 1950’erne, hvor forskere først begyndte at udforske idéen om at skabe intelligente maskiner, der kunne simulere menneskelignende tankegang og adfærd. Her blev et af de vigtigste elementer at forstå, hvad menneskelig intelligens var, for overhovedet at kunne simulere det. I udviklingen inddrog man forskellige videnskabelige retninger som filosofi, psykologi, statistik, neurovidenskab og datalogi.

Overordnet set kan man sige, at mens kunstig intelligens er i stand til at udføre mange opgaver, der ellers kræver menneskelig intelligens, er de ikke i stand til at kopiere alle det menneskelige sinds muligheder. Det er sandsynligt, at kunstig intelligens vil fortsætte med at udvikle sig og blive mere sofistikeret. For kunstnere som Refik Anadol er det væsentlige at undersøge de unikke muligheder, der ligger i samarbejdet mellem kunstig og menneskelig intelligens, og som for alvor kommer til at udfolde sig i den kommende tid. Hans værker er en vision om en positiv sameksistens, en hyldest til det fremtidige fællesskab mellem mennesket og maskinen, hvor vi sammen kan nå nye højder af bevidsthed, kreative udtryk og væren.

Foto: David Stjernholm

Den menneskelignende maskine

Vores ønske om at udvikle intelligente maskiner har altid været centreret om at udvikle disse i vores eget billede med den menneskelige intelligens som udgangspunkt. Men hvordan ville verden se ud, hvis vores maskiner var baseret på træers eller blæksprutters intelligens? Vores natur er i dag så præget af vores menneskelige aktiviteter, at det kan aflæses geologisk; vi har fået det antropocæne landskab, det menneskeskabte landskab. Det har affødt kritik af vores natursyn; vi har mistet evnen til at indtænke vores omgivelser i vores livsførelse, og resultatet er, at vi er i færd med at ødelægge vores planet. Man forsøger nu at anlægge perspektiver, der inddrager planter og andre livsformer i forsøget på at træde ud af dette menneske-centriske perspektiv, der ødelægger vores økosystem. Når vi taler om kunstig intelligens, arbejder vi ud fra samme metrikker; vi modellerer vores intelligente systemer ud fra normative forestillinger om menneskelig intelligens, men hvad ville vi lære om os selv og andre arters intelligens, hvis vi forsøgte at modellere ud fra andre forestillinger om intelligens?

Mange kunstnere oplever et behov for at kunne eksistere i begge verdener, og man har opfundet begrebet ’phygital’, der er en sammentrækning af ordene ’physical’ og ’digital’.

Digital sensibilitet

Oplevelsen af fremtiden er i dette tilfælde fysisk og sanselig. Man bruger betegnelsen immersiv om den form for værker, som Anadol skaber, fordi de ikke kun inddrager os mentalt, men lader os træde ind i værket med både krop og sjæl. Han lader hele bygninger og rum komme til live; han inkluderer gulve, vægge og lofter og skaber digitale visualiseringer, der omslutter os. Det symboliserer, hvordan vi lige nu bevæger os i retning af en stadigt stigende sammensmeltning af vores fysiske og virtuelle liv. Det, vi før kun oplevede via vores skærme, trænger ind i vores fysiske verden, og skærmene bliver til 3D-simuleringer. Kært barn har mange navne, og denne udvikling kaldes både udvidet virkelighed, hybrid virkelighed eller metavers. Denne udvikling sker nu, fordi vores digitale væren får stadig større betydning for os, og vi har behov for, at de forskellige formater eksisterer på tværs af de virkeligheder, vi befinder os i. Den verdensomspændende pandemi huskes i dag ikke kun som en sundhedskrise men også som en digital revolution. Ikke nok med at vi lærte at arbejde og holde møder online; vores sensibilitet i forhold til det digitale har ændret sig, og vi har lært at opleve kunst og kultur online. Vi er ikke vendt tilbage til vores offline kulturvaner efter at have oplevet nedlukninger som en konsekvens af COVID-19. Til gengæld er vores online forbrug af kultur i vækst. Mange kunstnere oplever et behov for at kunne eksistere i begge verdener, og man har opfundet begrebet ’phygital’, der er en sammentrækning af ordene ’physical’ og ’digital’. Dette bruges til at beskrive kunstværker, der går på tværs af den fysiske og den digitale verden og arbejder med træk, der karakteriserer begge tilstande. Vi er på vej mod en fremtid, hvor sanselighed ikke kun er relateret til natur eller kunst i vores fysiske virkelighed, men i høj grad også til det digitale, og kunstnere som Refik Anadol baner vejen for denne form for sensibilitet.

Det er ikke første gang, vi ser kunstnere samarbejde med teknologi. Både penslen og mejslen er analoge teknologier, der har hjulpet kunstneriske udtryk på vej gennem menneskehedens historie, men i Anadols kunstneriske praksis har den digitale teknologi autonomi og er med til at forme værkets karakter og udtryk. Værkerne er generative, hvilket betyder, at der for kunstneren er et element af uforudsigelighed, fordi udtrykket skabes i samarbejde med en algoritme. Man begyndte at tale om generativ kunst i 1960’erne, hvor maskiner og computationelle systemer blev en større del af vores liv og hverdag og derfor også af samtidskunsten. Generativ kunst betegner kunst, der interagerer med et autonomt system, dvs. forskellige forekomster, der kan sætte et unikt aftryk på værkets form. Det kan være algoritmer, men også kemi, biologi, robotteknologi mv., der formår at overtage dele af processen, så værket udfoldes i samarbejde med den generative kilde. Anadol styrer forskellige parametre og skaber en unik kunstnerisk signatur i måden, teksturer opstår i billedfladen, farverne og bevægelserne på. Dog ved han ikke præcis, hvordan værket vil udfolde sig over tid.

Et vigtigt aspekt ved den generative kunst er netop, at tid ofte bliver en væsentlig del af værket. Værkerne ændrer konstant tilstand, og det værk, du oplever på ARKEN, vil ikke være det samme, som besøgende oplever dagen efter. Værkerne genereres derudover i det, vi kalder realtid; det er ikke en video, der afspilles igen og igen, men unikke billeder, der konstant genereres af algoritmen ud fra de data, Refik Anadol har udvalgt.

Foto: David Stjernholm

Data som kollektiv hukommelse

Adgang til data er afgørende for den tid, vi befinder os i, fordi teknologier, der anvender data, får større og større udbredelse. De algoritmer, Anadol anvender i sine værker, baserer sig også på store mængder af data, såkaldte datasæt. Dvs. formaliserede oplysninger, der kan behandles maskinelt. Det stemmer overens med de fleste menneskers forståelse af data som noget objektivt, noget der er løsrevet fra os mennesker. Anadol har en markant anden forståelse af data, idet han oplever de store mængder af data, han anvender, som arkiver for menneskelig hukommelse. Når han i samarbejde med en algoritme behandler alle disse informationer og lader dem fremstå i en samlet form via værket, så oplever vi nye forståelser via de data, vi i vores digitale liv konstant er i færd med at generere. En forståelse vi ellers ikke ville få, hvis ikke disse data blev kunstnerisk visualiseret og fortolket.

Anadol kuraterer de data, han anvender i sine værker, og er opmærksom på ikke at bruge personlige data. Handel med data, specielt de personlige, er i dag blevet et af de største forretningsområder i verden. Vi får gratis adgang til apps og services, mod at vi afgiver data om os selv. Data, der ofte bliver solgt videre på et globalt marked. Den stigende brug af algoritmer har resulteret i en stigende opmærksomhed på den måde, virksomheder bruger personlige data på. Mange mennesker bekymrer sig om, at virksomheder indsamler og bruger deres data uden deres viden eller samtykke. En stor udfordring er, at de virksomheder, der udvikler mange af de algoritmer, der omgiver os, ofte har komplekse og uigennemskuelige dataindsamlings- og brugspolitikker, hvilket gør det svært for enkeltpersoner at forstå, hvordan deres data bliver brugt, og hvilke rettigheder de har i forhold til disse data. Derudover er der ofte mangel på gennemsigtighed om, hvordan data deles med tredjeparter, hvilket kan føre til yderligere udnyttelse og misbrug.

Et andet problem er den manglende kontrol, som enkeltpersoner har over deres egne data. Mange mennesker føler, at de ikke har andet valg end at acceptere de vilkår og betingelser, der bliver præsenteret for dem, når de ønsker at bruge bestemte tjenester eller produkter, selvom de er uenige i dem. Dette kan føre til en følelse af magtesløshed og sårbarhed. Der er et stigende behov for, at enkeltpersoner kan opnå mere kontrol over deres egne data. Når kunstnere som Refik Anadol formidler sanselige oplevelser af data, så er det med til at åbne vores øjne for det vigtige faktum, at data ikke er neutrale fakta men er en del af os, som vi skal tage vare på. Refik Anadol har udviklet begreberne ’Data maleri’ og ’Data skulptur og beskriver, hvordan data bliver pigmentet i hans værker. Vores kollektive hukommelse bliver dermed det centrale visuelle element i hans kunstneriske udtryk. Anadol giver os en relation til vores egne data, vores kollektive hukommelse, ved at visualisere disse og give dem en materialitet.

© Refik Anadol Studio

Nye forståelser af rum

Data har endnu en betydning for Refik Anadol. Han udvælger omhyggeligt de data, som han bruger til at træne algoritmerne, både fordi den form for kunstig intelligens, han arbejder med, kræver det, og fordi data ofte knytter sig til det fysiske sted, hvor han udstiller sine værker. Mange kunstnere arbejder stedsspecifikt, hvilket betyder, at de har tilpasset deres kunstneriske praksis til et specifikt landskab eller en bestemt arkitektur. Anadol skaber en ny form for stedsspecifik kunst, fordi han anvender data, der er unikke for stedet. Til hans udstilling på Museum of Modern Art (MoMA) i New York tog han udgangspunkt i museets samling og lod algoritmen arbejde med et specifikt datasæt om moderne kunst. Til ARKENs udstilling skaber Anadol et nyt værk, som baserer sig på museets unikke placering i naturen. Med udgangspunkt i meteorologiske data fra området omkring ARKEN omsætter algoritmerne disse data til abstrakte datamalerier, der vil blive vist udendørs på museets arkitektur.

Visualisering af data er ikke et nyt fænomen, men den form for integration af data, arkitektur og natur, som Refik Anadol introducerer, bliver et redskab til at forstå nye sammenhænge mellem disse. Det er ikke kun maleriet og skulpturen som genrer, Anadol arbejder på at forny, men også vores forståelse af arkitektur og rum. Han forbinder objektivt målbare meteorologiske data, den sanselige digitale æstetik samt ARKENs arkitektur med det samlede mål at udvide den fysiske oplevelse af bygningen og skabe brydninger i vores opfattelse af tid og rum. Ved at omdefinere funktionaliteter af både indvendige og udvendige arkitektoniske elementer inviterer han os til at forestille os alternative virkeligheder og muligheder for os selv og vores omgivelser.

Hvem definerer vores teknologiske fremtider?

Meget af det, vi oplever i en udstilling som NATURE DREAMS, er knyttet til vores forestillinger om, hvad fremtiden bringer. Refik Anadol er optaget af at spekulere i den nære fremtid. Værkerne handler ikke om, hvad vores relation til teknologi er om hundrede år, men om, hvad vi muligvis kan forvente om fem, ti og tyve år. Vores anvendelse af algoritmer og kunstig intelligens vil få indflydelse på vores rumlige omgivelser, og vi vil se en større sammensmeltning mellem vores digitale flader og vores fysiske rum. Vores måder at udtrykke os på vil ske i samarbejde med tekst og billedgenererende algoritmer; vi vil tænke og drømme med maskiner. Dog er det væsentligt at understrege, at det er os, der udvikler maskinerne, og det er os, der definerer, hvilken fremtid vi ønsker at leve i. Den teknologiske udvikling kan af og til føles som en kraft, der udvikler sig uafhængigt af os, men faktum er, at det er mennesket, der skaber teknologien. I hvert fald lige nu og i den nære fremtid.

Den tænkende maskine

I 1818 udgav Mary Shelley romanen Frankenstein, der har dannet forlæg til den del af litteraturen, som beskæftiger sig med forestillinger om fremtiden for mennesket og teknologien, science fiction. Bogen tager udgangspunkt i doktor Frankensteins besættelse, hans ønske om at skabe liv. Shelley var en af de første moderne forfattere, der beskrev menneskets trang til at skabe ny teknologi. Indtil 1800-tallet var elektricitet kun noget, vi oplevede gennem lyn og statisk elektricitet, men i årene, hvor hun skrev, blev de forskellige muligheder inden for elektricitet opdaget.

Ørsted påviste eksempelvis elektromagnetismen i 1819. Vores evne til at kontrollere elektricitet repræsenterede et nybrud og udbredte tanken om, at mennesket og ikke Gud var skaberen. Fascinationen af elektricitet og af tanken om mennesket som skaber løber som en rød tråd gennem Shelleys værk. Hun forestillede sig, at elektricitet kan anvendes til at skabe liv, og sådan skabes monstret mellem Frankensteins hænder. Denne menneskelige trang til at skabe og i én og samme bevægelse berede sin egen undergang er omdrejningspunktet i dette science fiction-hovedværk.

Mary Shelley indfangede som den første forfatter de følelser, der følger, hver gang vi opfinder ny teknologi og ændrer vores verden: fascination og angst. Shelley repræsenterer dystopien, forestillingen om hvor galt, det kan gå, når vi besættes af trangen til at skabe. Refik Anadol er modpolen. Et af de vigtigste spørgsmål at stille sig selv på baggrund af en udstilling som NATURE DREAMS bliver derfor, hvilken relation du ønsker til maskinen? Hvilken fremtid ser du udspille sig mellem menneske og teknologi?

Hvem definerer vores teknologiske fremtider?

Meget af det vi oplever i en udstilling som NATURE DREAMS er knyttet til vores forestillinger om, hvad fremtiden bringer. Refik Anadol er optaget af at spekulere i den nære fremtid. Værkerne handler ikke om, hvad vores relation til teknologi er om hundrede år, men om hvad vi muligvis kan forvente om fem, ti eller tyve år. Vores anvendelse af algoritmer og kunstig intelligens vil få indflydelse på vores rumlige omgivelser, og vi vil se en større sammensmeltning mellem vores digitale flader og vores fysiske rum. Vores måder at udtrykke os på vil ske i samarbejde med tekst og billedgenererende algoritmer; vi vil tænke og drømme med maskiner. Dog er det væsentligt at understrege at det er os, der udvikler maskinerne og det er os, der definerer hvilken fremtid, vi ønsker at leve i. Den teknologiske udvikling kan af og til føles som en kraft, der udvikler sig uafhængigt af os, men faktum er, at det er mennesket, der skaber teknologi. Ihvertfald lige nu og i den nære fremtid.

Nature Dreams 2022, 6-kanals projektion.

Ordbog

Algoritme

Et sæt instruktioner en computer bruger til at udføre en bestemt opgave eller løse et specifikt problem i et bestemt antal trin.

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens refererer til simuleringen af menneskelig intelligens i maskiner. Dette indebærer at skabe algoritmer og modeller, der gør det muligt for maskiner at udføre opgaver, der typisk ville kræve intelligens på menneskeligt niveau, såsom at genkende mønstre, træffe beslutninger og løse problemer.

Blockchain

Blockchain er en digital liste, der bruges til at registrere transaktioner på tværs af et netværk af computere. Hver blok i kæden indeholder en registrering af flere transaktioner, og når først en blok er tilføjet til kæden, betragtes den information, den indeholder, som permanent og kan ikke ændres.

GAN (Generative Adversarial Network)

GAN er en læringsmodel sammensat af to netværk, en generator og en diskriminator, der konkurrerer mod hinanden om at generere realistiske billeder. Generatoren laver nye billeder, mens diskriminatoren evaluerer dem for at afgøre, om de er ægte eller ej. De to netværk forbedres løbende gennem konkurrencen, hvilket i sidste ende fører til generering af meget overbevisende, om end ikke ægte billeder.

Maskinlæring

Maskinlæring er en del af teknologien bag kunstig intelligens, der involverer skabelsen af systemer og algoritmer, der kan lære af og forudsige data uden at være eksplicit programmeret dertil. Dette giver maskinen mulighed for løbende at forbedre sin egen ydeevne, efterhånden som den modtager flere data og feedback.

NFT (Non-Fungible Token)

NFT står for Non-Fungible Token, som er et unikt digitalt aktiv, der repræsenterer ejerskab af en specifik genstand, såsom et billede, video, lyd eller et stykke tekst, gemt på en blockchain.

Stylegan

StyleGAN er en type GAN-netværk udviklet af NVIDIA til at generere fotorealistiske billeder af høj kvalitet af menneskelige ansigter og andre objekter. StyleGAN er blevet brugt i vid udstrækning i en række applikationer, herunder computergrafik, digital kunst og forskning i arten af ​​billedgenerering og perception.

Dataskulptur

Dataskulptur refererer til en type digital kunst, der bruger data og algoritmer til at skabe kunst, der afspejler datamønstre. Det involverer ofte brug af datasæt eller matematiske algoritmer til at generere værkets form og form, hvor slutresultatet er en eller anden fysisk repræsentation af datamønstrene i det underliggende system.

Immersive medier

Immersive Medier refererer til en type medie, der fuldt omslutter brugeren og giver en interaktiv oplevelse for publikum. Målet med fordybende medier er at skabe en følelse af fysisk tilstedeværelse i et virtuelt miljø. Der er flere former for immersive medier, herunder virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR) og 360-graders video.

Nature Dreams

Dette digitale katalog er skabt i forbindelse med udstillingen:

Refik Anadol – Nature Dreams
10. februar – 27. august 2023

ARKEN Museum for Moderne Kunst
Museumsdirektør: Marie Nipper
Seniorkurator og samlingschef: Dorthe Juul Rugaard

Udstillingsteam

Udstillingsansvarlig kurator: Rasmus Stenbakken
AV- og udstillingsteknisk ansvarlig: Jens Simon Haumann
Udstillingsassistent: Laura Næsby
Udstillingsdesign: Maya Lou Ploug Ochoa
Registrar: Irene G. Olsen

Katalog

Ansvarshavende redaktører: Marie Nipper og Dorthe Juul Ruggaard
Redaktør: Rasmus Stenbakken
Forfattere: Rasmus Stenbakken, Majken Overgaard, Laura Næsby
Design og udvikling: Åsmund Sollihøgda
Oversættelse: Rene Lauritsen

Udgiver

ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
Danmark
www.arken.dk

Copyright

© Refik Anadol Studio, Los Angeles
© ARKEN Museum for Moderne Kunst

Fotokreditering

© Refik Anadol Studio, Los Angeles
© David Stjernholm
© Roman März

Foto: David Stjernholm